Obchodní podmínky společnosti PS PLASTY CZ s.r.o.

Provozovatel obchodu: PS Plasty CZ s. r. o.
Sídlo společnosti: Kostelecká 4570/57b, 796 01 Prostějov
Provozovna společnosti: Háj 396 – Průmyslová zóna A, 798 12 Kralice na Hané
IČ: 27675483, DIČ: CZ27675483

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, dne 6.2.2006, Zn.: 51022

Kontakty
e-mail: info@obaly2go.cz
telefon: +420 730 150 297
Bankovní spojení: ČSOB 288109805/0300

1. Obchodní podmínky pro spotřebitele

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také "VOP") platí pro nákup na internetovém obchodě www.obaly2go.cz a vymezují a upravují práva a povinnosti dodavatele (provozovatele) a kupujícího (zákazníka). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřené v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Základní definice pojmů

Při výkladu těchto obchodních podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Dodavatel/provozovatel: PS Plasty CZ s. r. o., Kostelecká 4570/57b, 79601 Prostějov, IČ: 27675483, DIČ: CZ27675483 s provozovnou na adrese Háj 396 – Průmyslová zóna A, 798 12 Kralice na Hané

Internetový obchod se rozumí aktuální nabídka zboží, včetně aktuálních cen, prezentovaná na internetových stránkách www.obaly2go.cz.

Kupujícím se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, které firma PS Plasty CZ s. r. o. prodává zboží na základě objednávky z internetového obchodu.

Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou uzavírá kupující s dodavatelem. Při splnění uvedené podmínky se jí rozumí zejména smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Zákon o ochraně spotřebitele je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů.

Zákon o ochraně osobních údajů je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů.

Zboží je movitá věc, která je předmětem prodeje v internetovém obchodě.

Místo doručení se rozumí místo určené zákazníkem k dodání zboží firmou PS Plasty CZ s. r. o.

3. Uzavření spotřebitelské smlouvy

Na stránkách internetového obchodu zákazník nalezne zboží, které je dodavatelem inzerováno za účelem prodeje, a to včetně ceny, za kterou je zboží nabízeno. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. S případnými dalšími poplatky v souvislosti s prodejem zboží bude spotřebitel vždy obeznámen při vytváření závazné objednávky v internetovém obchodu a po přečtené VOP.

Platí, že závaznou objednávkou akceptovanou dodavatelem došlo k uzavření spotřebitelské smlouvy dle těchto obchodních podmínek, přičemž zákazník souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření spotřebitelské smlouvy. Pro vyloučení pochybností dodavatel výslovně uvádí, že ustanovení §1732 odst. 2 NOZ se nepoužije. Přijetí zboží zákazníkem od dodavatele má stejné následky jako potvrzení závazné objednávky dodavatelem dle předchozí věty. Potvrzením přijetí objednávky dodavatelem vzniká firmě PS Plasty CZ s. r. o. povinnost zboží dodat do místa určení a povinnost zákazníka převzít zboží, zaplatit cenu zboží a případně za podmínek uvedených v ceníku zaplatit cenu za doručení zboží. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a dodací list.

4. Objednávka a dodací podmínky

Objednávka je platná, pokud je učiněna:

 • telefonicky na telefonních číslech: +420 730 150 297
 • přes internetový obchod na adrese www.obaly2go.cz
 • e-mailem na adrese: info@obaly2go.cz
 • poštou na adresu PS PLASTY CZ s. r. o., Háj 396 – Průmyslová zóna A, 798 12 Kralice na Hané

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Pokud je objednávka učiněna jiným způsobem musí obsahovat tyto náležitosti:

 • a) označení dodavatele – obchodní název firmy, sídlo a IČ
 • b) označení kupujícího – jméno a příjmení, obchodní název firmy, sídlo, místo podnikaní či bydliště kupujícího, IČ, DIČ, pokud je kupující registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost, telefon a e-mailový kontakt na kupujícího
 • c) přesnou specifikaci zboží a objednané množství
 • c) vybraný způsob platby hotovost, dobírka, proforma faktura (na základě objednávky je vystavena zálohová faktura a po její úhradě je zboží odesláno)
 • d) způsob dodání
 • e) dodací adresu
 • f) cenu zboží, cenu dopravy a konečnou částku k úhradě

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne nějaké nesrovnalosti, neprodleně kontaktuje prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • a) zboží je již vyprodané nebo se nedodává
 • b) změnila se výrazným způsobem prodejní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávají se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.)

Možnosti dopravy a způsob platby naleznete v záložce Ceník dopravy.

Zákazník je povinen zboží převzít. Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat e-mailem prodávajícímu. V případě, že zákazník odmítne zboží v místě doručení převzít nebo v případě, že zákazník do okamžiku předání zboží svoji objednávku stornuje, má firma PS Plasty CZ s. r. o. právo uplatnit vůči zákazníkovi náhradu do té doby realizovaných nákladů, a to zejména nákladů souvisejících s dosud realizovanou dopravou. Pokud je zboží z jiných důvodů nedoručitelné, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti zákazníka nebo jeho zástupce (dále jen nedoručitelné zboží), mají smluvní strany za to, že firma PS Plasty CZ s. r. o. tímto okamžikem od kupní smlouvy uzavřené potvrzením zákazníka odstoupil, čímž mu však nezaniká právo na náhradu do té doby vynaložených nákladů.

5. Nabytí vlastnického práva, platební podmínky, škody na zboží

Zákazník nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem úplného zaplacení jeho kupní ceny.

Zákazník uhradí kupní cenu zboží v hotovosti při dodání zboží nebo se souhlasem firmy PS Plasty CZ s. r. o. převodem na běžný účet firmy PS Plasty CZ s. r. o. v termínu splatnosti faktury, jež je uveden na vystavené faktuře. Také je možno platit předem, tzn. že zboží bude odesláno po zaplacení zálohové faktury. Formu úhrady závazku má právo jednoznačně určit dodavatel, tedy firma PS Plasty CZ s. r o. za zaplacenou je faktura považována dnem připsání peněz na účet firmy PS Plasty CZ s. r. o. V případě prodlení s úhradou faktury firma PS Plasty CZ s. r. o. oprávněna účtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nad rámec uplatněné smluvní pokuty má firma PS Plasty CZ s. r. o. nárok vůči zákazníkovi uplatnit i nárok na náhradu v této souvislosti způsobené škody. Pokud je zákazník v prodlení s úhradou ceny, není firma PS Plasty CZ s. r. o. povinná plnit své povinnosti vůči zákazníkovi, popřípadě je oprávněna poskytovat další služby zákazníkovi výhradně proti platbě v hotovosti. Toto rozhodnutí musí být zákazníkovi oznámeno telefonicky, písemně nebo e-mailem.

Dle zvoleného způsobu platby je zákazníkovi účtovaná částka navíc za dobírku a to 40 Kč s DPH. Za online platbu, platbu na místě při osobním odběru nebo placením prostřednictvím proforma faktury není zákazníkovi účtováno nic navíc. 

6. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

V rámci procesu uzavírání spotřebitelské smlouvy či jen samotnou registrací v internetovém obchodě jsou dodavateli zákazníkem dobrovolně poskytovány osobní údaje zákazníka. Zákazník poskytuje dodavateli osobní údaje v rozsahu vyplývajícím z vyplněného registračního formuláře v internetovém obchodě či z objednávky zboží učiněné v internetovém obchodě zákazníkem bez registrace (jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo). S ohledem na skutečnost, že zákazníkem jsou poskytovány jeho osobní údaje jen za účelem uzavření smlouvy, plnění smlouvy a za účelem ochrany práv zákazníka, není zákonem o ochraně osobních údajů vyžadováno poskytnutí souhlasu zákazníka se zpracováním těchto jeho osobních údajů.

Osobní údaje zákazníka těchto obchodních podmínek budou dodavatelem zpracovávány a uchovávány v elektronické nebo tištěné podobě, a to jen po dobu nezbytně nutnou, tedy zejména po dobu trvání právního vztahu založeného uzavřenou smlouvou nebo po dobu platnosti registrace zákazníka pro vstup do internetového obchodu.

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku tvoří přepravují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimální rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data, která jsou uchovávána, nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Osobní údaje jsou shromažďovány v naší databázi, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Zákazník je srozuměn s tím, že je povinen své osobní údaje uvádět přesně a pravdivě. Spotřebitel má právo na přístup ke svým osobním údajům ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

Zákazník má právo na opravu svých osobních údajů. Žádost o opravu osobních údajů je třeba zaslat písemně na adresu provozovny dodavatele Háj 396 – Průmyslová zóna A, 798 12 Kralice na Hané nebo elektronicky na e-mail info@obaly2go.cz.

Uzavřením spotřebitelské smlouvy, registrací v internetovém obchodě či jen prohlížením webových stránek internetového obchodu zákazník vyslovuje souhlas s ukládáním souborů tzv. cookies na svém počítači. Pokud by bylo uzavření spotřebitelské smlouvy, jakož i realizace práv a povinností plynoucích z uzavřené spotřebitelské smlouvy možné bez ukládání souborů tzv. cookies na počítač spotřebitele, je spotřebitel oprávněn souhlas podle předchozí věty kdykoliv písemně odvolat, a to buď přípisem zaslaným na adresu provozovny dodavatele Háj 396 – Průmyslová zóna A, 798 12 Kralice na Hané nebo e-mailem zaslaným na adresu info@obaly2go.cz.

7. Záruka, reklamace, vrácení zboží, odstoupení od smlouvy

Firma PS Plasty CZ s. r. o. poskytuje na veškeré zboží záruku 24 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak. Obsahem této záruky je právo zákazníka na výměnu zboží, které bylo zákazníkem oprávněně reklamováno, za obdobné zboží bez vad.

Zákazník má právo vrátit nepoužité zboží do 14 dnů ode dne dodání. Právo vrátit zboží musí zákazník uplatnit nejpozději poslední den stanovené lhůty ve firmě PS Plasty CZ s. r. o. na uvedených kontaktních číslech a adresách. Právo vrátit zboží se vztahuje výlučně na zboží nabízené v katalogu prostřednictvím internetového obchodu. Reklamaci lze uplatnit osobně na provozovně firmy PS Plasty CZ s. r. o. nebo přepravní službou. Veškeré ostatní podmínky a nároky v rámci reklamací se řídí Občanským zákoníkem.

8. Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi zákazníkem a dodavatelem vzniklé na základě spotřebitelské smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí obsahem samotné spotřebitelské smlouvy, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, a právním řádem České republiky, zejména NOZ a zákonem o ochraně spotřebitele. Spotřebitelskou smlouvu s dodavatelem lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Pokud vztah založený spotřebitelskou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Dodavatel a zákazník se zavazují případné spory vzešlé ze spotřebitelské smlouvy anebo v souvislosti s ní vyřešit primárně smírnou cestou.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinností 20.04.2021

SOUHLAS S E-SHOPEM – 1.10.2019

 

JS script
https://obaly2go.cz